Apo-Ibuprofen 400mg 30 tablet

Apo-Ibuprofen 400mg.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Apotex
momentálně nedostupné
55 Kč

Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti  svalů a kloubů  provázející  chřipková  onemocnění,  při  poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí. Dále  se  APO-IBUPROFEN  400  mg  užívá  při  horečnatých  stavech  při  chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.

Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních:
Dospělí  a  dospívající  (věkový  rozsah  12  až  18  let)  užívají  obvykle  1  potahovanou  tabletu
APO-IBUPROFEN 400  mg  3krát denně, a to 1 potahovanou tabletu jednorázově nebo podle
potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně
4 hodiny. Bez doporučení lékaře nesmí být překročena dávka 1200 mg ibuprofenu za den.
Pokud je u  dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se
zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0125525

EAN: 8594158130716

Farmakoterapeutická skupina: Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica- Ibuprofen (M01AE01)

sp.zn.sukls49528/2014
Příbalová informace – informace pro uživatele
APO-IBUPROFEN 400 mg
potahované tablety
(Ibuprofenum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-  Pokud  se  do  3-5  dnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit
s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1.  Co je přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg a k čemu se používá
2.  Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  APO-IBUPROFEN  400  mg
užívat
3.  Jak se přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívá
4.  Možné nežádoucí účinky
5.  Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg uchovávat
6.  Obsah balení a další informace

1.  Co je přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg a k čemu se používá
Přípravek  APO-IBUPROFEN  400  mg  obsahuje  léčivou  látku  ibuprofen,  která  patří  do
skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv.
prostaglandinů,  které  jsou  zodpovědné  za  vznik  bolesti  a  zánětu  a  uvolňují  se  v  místě
poškození tkáně.
Ibuprofen  zmírňuje  bolest  a  zánět  různého  původu.  Ibuprofen  rovněž  tlumí  horečku,  která
provází např. nemoci z nachlazení.
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé
menstruaci,  při  bolesti  svalů  a  kloubů  provázející  chřipková  onemocnění,  při  poranění
měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.
Dále  se  APO-IBUPROFEN  400  mg  užívá  při  horečnatých  stavech  při  chřipkových
onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.
V  případě  zánětlivých  a  degenerativních  onemocnění  kloubů  a  páteře  (artritidě  a  artróze)
provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze
na doporučení lékaře.
Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající
nad 12 let.

2.  Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  APO-IBUPROFEN  400 mg užívat
Neužívejte přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg
-  jestliže jste alergický(á)  na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou  v bodě  6)  a  při  přecitlivělosti  na  kyselinu  acetylsalicylovou  nebo  některé
jiné  nesteroidní  protizánětlivé  léky,  projevující  se  jako  průduškové  astma  nebo
kopřivka,
-  jestliže  máte  aktivní  nebo  opakující  se  vřed  nebo  krvácení  do  žaludku  nebo
dvanáctníku,  při  krvácení  nebo  proděravení  v zažívacím  traktu  způsobeném
nesteroidními protizánětlivými léky v minulosti,
-  jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti,
-  jestliže máte závažné srdeční selhání.
Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.
Upozornění a opatření
Před  použitím  přípravku  APO-IBUPROFEN  400  mg  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo
lékárníkem:
-  pokud trpíte těžší poruchou ledvin nebo jater,
-  při průduškovém astmatu i v klidovém stavu,
-  při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy),
-  při  zánětlivém vředovém  onemocnění  trávicího  ústrojí  jako  např.  Crohnova  choroba
nebo ulcerózní kolitida,
-  při současné léčbě léky snižujícími srážení krve.
-  pokud  máte  srdeční  obtíže,  prodělali  jste  v minulosti  cévní  mozkovou  příhodu  nebo
máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku,
vysoký cholesterol nebo kouříte).
Pokud se vás  týká některý z výše uvedených bodů,  užívejte přípravek pouze na doporučení
lékaře.
Podávání  některých  nesteroidních  protizánětlivých  léčiv  (mezi  která  APO-IBUPROFEN
400 mg  patří)  může  být  spojeno  s  mírným  zvýšením  rizika  srdečních  nebo  mozkových
cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá
doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
APO-IBUPROFEN  400  mg  by  se  neměl  užívat  současně  s  jinými  nesteroidními
protizánětlivými léky.
U  pacientů,  u  kterých  se  v  minulosti  vyskytl  vřed  žaludku  nebo  dvanáctníku,  především
pokud byla vředová choroba komplikována krvácením nebo perforací  zažívacího traktu, dále
u starších pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny
acetylsalicylové, by mělo být zváženo podání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku.
V průběhu  léčení  se  ojediněle  může  vyskytnout  krvácení  ze  zažívacího  traktu,  vřed  nebo
perforace.  Vznik  těchto  stavů  může,  ale  nemusí  být  provázen  varovnými  příznaky.  Riziko
vzniku  krvácení,  vředu  nebo  perforace  v  zažívacím  traktu  se  zvyšuje  se  stoupající  dávkou
léku. Závažnost těchto poruch je obecně vyšší u starších pacientů.
Pokud se u pacienta léčeného  APO-IBUPROFENem  400  mg  objeví krvácení ze zažívacího
traktu, musí být APO-IBUPROFEN 400 mg vysazen.
Ženy, které plánují otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.
Přípravek  APO-IBUPROFEN  400  mg  není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě
dávky určen dětem do 12 let.
U dehydrovaných dospívajících (12-18 let) existuje riziko poruchy funkce ledvin.
Další léčivé přípravky a APO-IBUPROFEN 400 mg
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné
době v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinky  přípravku  APO-IBUPROFEN  400  mg  potahované  tablety  a  některých  přípravků
současně  užívaných  se  mohou  vzájemně  ovlivňovat.  Léky  snižující  srážlivost  krve  zvyšují
riziko  krvácení.  Kyselina  acetylsalicylová  a  jiné  protizánětlivé  léky,  kortikoidy  a  léky  proti
depresi ze skupiny SSRI zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí
včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a
fenytoinu  (léku  užívaného  k  léčbě  epilepsie)  v  krvi  a  tím  zvýšit  jejich  nežádoucí  účinky.
Ibuprofen  může  snižovat  účinek  léků  používaných  k  léčení  vysokého  krevního  tlaku  a
močopudných léků. Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi
(např.  probenecid,  sulfinpyrazon).  Léčivá  látka  ibuprofen  může  zvýšit  toxicitu  metotrexátu
(léku proti rakovině a některým kloubním onemocněním), baklofenu (léku snižujícího svalové
napětí)  a  poškození  ledvin  způsobené  podáváním  cyklosporinu  (léku  užívaného  po
transplantaci). Při současném podávání s kalium  šetřícími močopudnými léky může dojít ke
zvýšení  hladiny  draslíku  v krvi.  Při  současném  podávání  chinolonových  antibiotik  a
nesteroidních antirevmatik se může zvýšit riziko vzniku křečí.
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg s jídlem, pitím a alkoholem
Potahované  tablety  se  polykají  celé,  zapijí  se  dostatečným  množstvím  tekutiny.  Jestliže  se
během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
V prvním a druhém trimestru  těhotenství a  při kojení užívejte přípravek  pouze na výslovné
doporučení lékaře. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.
Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.  U některých jedinců však může vyvolat nežádoucí účinky,
jako  jsou  bolesti  hlavy  nebo  závratě,  které  mohou  nepříznivě  ovlivnit  činnosti  vyžadující
zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování,  jako  jsou  řízení  motorových
vozidel  a  obsluha  strojů.  Pokud  se  u  Vás  tyto  nežádoucí  účinky  vyskytnou,  neřiďte  a
neobsluhujte stroje.

3.  Jak se přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívá
I. Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních:
Dospělí  a  dospívající  (věkový  rozsah  12  až  18  let)  užívají  obvykle  1  potahovanou  tabletu
APO-IBUPROFEN 400  mg  3krát denně, a to 1 potahovanou tabletu jednorázově nebo podle
potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně
4 hodiny. Bez doporučení lékaře nesmí být překročena dávka 1200 mg ibuprofenu za den.
Pokud je u  dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se
zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.
Pokud se u dospělých bolesti nezmírní po 5 dnech nebo horečka neustupuje po 3 dnech léčby
Strana 4 (celkem 6)
přípravkem  APO-IBUPROFEN  400  mg  nebo se  obtíže  zhorší, poraďte se o dalším postupu
s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.
II.  Doporučené  dávkování  při  léčbě  zánětlivých  a  degenerativních  onemocnění  kloubů  a
páteře nebo mimokloubního revmatismu
Přípravek se u těchto onemocnění užívá na doporučení lékaře, který stanoví i dávkování.
Dospělí  a  dopívající  nad  12  let  obvykle  užívají  1-2  potahované  tablety  APO-IBUPROFEN
400  mg  3krát denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Pokud se při
léčení  revmatických  onemocnění,  nedostaví  v  průběhu  jednoho  až  dvou  týdnů  zlepšení,
poraďte se s lékařem o dalším postupu.
Potahované  tablety  se  polykají  celé,  zapijí  se  dostatečným  množstvím  tekutiny.  Jestliže  se
během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg
Pokud zapomenete vzít tabletu  APO-IBUPROFEN  400  mg, užijte ji,  jakmile si vzpomenete.
Mezi  jednotlivými  dávkami  musí  být  minimální  časový  odstup  4  hodin.  Nezdvojnásobujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře
nebo lékárníka.

4.  Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i  tento  přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při  užívání  ibuprofenu  (léčivé  látky  přípravku  APO-IBUPROFEN  400  mg)  se  mohou
vyskytnout následující nežádoucí účinky, seřazeny dle četnosti výskytu:
Velmi  často  (možnost  výskytu  u  více  než  u  1  pacienta  z  10  léčených  pacientů):  pocit  na
zvracení, zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání.
Často (možnost výskytu u 1 - 10 pacientů ze 100 léčených pacientů): bolest v nadbřišku.
Méně  často  (možnost  výskytu  u  1  -  10  pacientů  z  1000  léčených  pacientů):  bolest  hlavy,
závrať.
Vzácně  (možnost  výskytu  u  1  -  10  pacientů  z  10 000  léčených  pacientů):  zánět  sliznice
žaludku,  žaludeční  nebo  dvanáctníkový  vřed,  krvácení  z  trávicího  traktu  (projevuje  se  jako
černá stolice v důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici)
1
, proděravění sliznice trávicího
traktu,  alergické  reakce  jako  horečka,  vyrážka,  poškození  jater,  srdeční  selhávání,  otoky,
sterilní  zánět  mozkových  plen
2
,  zúžení  průdušek
3
,  zánět  slinivky  břišní,  poruchy  vidění  a
vnímaní barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí
4
.
Velmi vzácně  (možnost výskytu u méně  než u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů):  zánět
sliznice  ústní  dutiny  provázený  vznikem  vředů  (ulcerózní  stomatitida),  nové  vzplanutí
zánětlivých  onemocnění  s tvorbou  vředů  na  sliznici  trávicího  traktu  (Crohnova  choroba,
Strana 5 (celkem 6)
ulcerózní kolitida),  pokles počtu krvinek nebo  krevních  destiček, zadržení vody  a/nebo soli
s otoky,  nespavost,  deprese,  emoční  labilita,  palpitace  (bušení  srdce  vnímané  pacientem),
snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánět močového měchýře, přítomnost krve v moči,
porucha  funkce  ledvin,  zánět  ledvin,  nefrotický  syndrom  (soubor  příznaků  při  onemocnění
ledvin), puchýřovité kožní reakce.
1
Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko vzniku
těchto nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob,
u  kterých  se  v minulosti  vyskytl  žaludeční  či  dvanáctníkový  vřed  (zejména  spojený
s krvácením  nebo  perforací  sliznice  žaludku  či  dvanáctníku),  dále  u  pacientů  léčených
dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může
lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu.
2
Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy
kolagenóz).
3
U pacientů s průduškovým astmatem.
4
Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné.
Léky jako  je  APO-IBUPROFEN  400 mg  mohou působit  mírné  zvýšení rizika srdečních nebo
mozkových cévních příhod.
Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže
s  dechem,  dále  bolesti  v  nadbřišku  nebo  poruchy  vidění,  případně  při  objevení  se  krvácení
z trávicího traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a
okamžitě vyhledejte lékaře.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  Státní ústav
pro kontrolu léčiv,  Šrobárova 48,  100 41 Praha 10,  webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasitnezadouci-ucinek.  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o
bezpečnosti tohoto přípravku.

5.  Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se
svého lékárníka, jak naložit s  přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.  Obsah balení a další informace
Co přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocnými  látkami  jsou  mikrokryslatická  celulosa,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  magnesiumstearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hyprolosa, makrogol 8000, oxid titaničitý (E 171),
hlinitý lak oranžové žluti.
Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg vypadá a co obsahuje toto balení
APO-IBUPROFEN  400  mg jsou kulaté, vypouklé, oranžové, potahované tablety označené na
jedné straně APO 400.
Velikost balení: 30 a 100 potahovaných tablet v lahvičce se šroubovacím uzávěrem
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pozn.:  Každá  lahvička  obsahuje  vysoušedlo  v plastovém  obalu  (aby  tablety  zůstaly  suché).
Vysoušedlo nepolykejte!
Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
Výrobce:
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
31.3.2014

Potřebujete poradit?

Související produkty