Camilia perorální roztok 10x1ml

Camilia perorální roztok por.sol.mdc.10x1ml
Ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Boiron
skladem
159 Kč
139 Kč

CAMILIA je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat (jako jsou např. bolesti při prořezávání zubů, podrážděnost, červené tváře, průjem).

Doporučená dávka přípravku je:
Dítěti se obvykle podává  3 až 6 jednorázových dávek (1 ml) během 24 hodin po dobu 3 až 8 dnů, nebopodle doporučení lékaře.
Pokud příznaky po 3 dnech léčby přetrvávají, obraťte se na lékaře, aby se potvrdilo, že se jedná o potíže
spojené s růstem zubů. Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek dítěti déle než 8 dní.

 

Návod k použití. Perorální podání.
Před podáním přípravku si umyjte ruce.
Pro každé podání použijte nový jednodávkový obal.
1. Otevřete hliníkový sáček.
2. Ze sady oddělte jeden jednodávkový obal.
3. Jednodávkový obal otevřete otočením jeho zúženého konce.
4. Dítě posaďte nebo držte ve vzpřímené poloze. Jemným stlačením jednodávkového obalu aplikujte celý
jeho obsah dítěti do úst.
5. Pečlivě uzavřete sáček se zbývajícími dávkami přehnutím okraje na jeho otevřené straně.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0213069

EAN: 3352712007486

Charakteristika: Homeopatický léčivý přípravek

Léčivými látkami v jedné dávce (1 ml) jsou:
Chamomilla vulgaris 9 CH ....................................................................................333,3 mg
Phytolacca decandra 5 CH ....................................................................................333,3 mg
Rheum 5 CH ....................................................................................333,3 mg
Pomocnou látkou je čištěná voda.

sp.zn. sukls179376/2014
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CAMILIA
perorální roztok v jednodávkovém obalu
Chamomilla vulgaris 9 CH, Phytolacca decandra 5 CH, Rheum 5 CH

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože
obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s
lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek CAMILIA a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CAMILIA podávat.
3. Jak se přípravek CAMILIA podává.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak přípravek CAMILIA uchovávat.
6. Obsah balení a další informace.

1. CO JE CAMILIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
CAMILIA je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží
spojených s růstem zubů u kojenců a batolat (jako jsou např. bolesti při prořezávání zubů, podrážděnost,
červené tváře, průjem).
Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CAMILIA
PODÁVAT
Nepodávejte přípravek CAMILIA

svému dítěti jestliže je alergické na léčivé látky tohoto přípravku.
Upozornění a opatření
Tento roztok je určený pouze k vnitřnímu užití. Neaplikujte roztok do očí ani do uší. Nepodávejte
injekčně.

Další léčivé přípravky a CAMILIA
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá, které v nedávné době
užívalo nebo které možná bude užívat.
Žádné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se neočekává.

Těhotenství, kojení a plodnost
Není relevantní.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není relevantní.
3. JAK SE CAMILIA PODÁVÁ
Vždy podávejte přípravek CAMILIA přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je:
Dítěti se obvykle podává 3 až 6 jednorázových dávek (1 ml) během 24 hodin po dobu 3 až 8 dnů, nebo
podle doporučení lékaře.
Pokud příznaky po 3 dnech léčby přetrvávají, obraťte se na lékaře, aby se potvrdilo, že se jedná o potíže
spojené s růstem zubů.
Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek dítěti déle než 8 dní.

Návod k použití
Perorální podání.
Před podáním přípravku si umyjte ruce.
Pro každé podání použijte nový jednodávkový obal.
1. Otevřete hliníkový sáček.
2. Ze sady oddělte jeden jednodávkový obal.
3. Jednodávkový obal otevřete otočením jeho zúženého konce.
4. Dítě posaďte nebo držte ve vzpřímené poloze. Jemným stlačením jednodávkového obalu aplikujte celý
jeho obsah dítěti do úst.
5. Pečlivě uzavřete sáček se zbývajícími dávkami přehnutím okraje na jeho otevřené straně.

Jestliže jste podal(a) více přípravku CAMILIA, než jste měl(a).
Pokud se vaše dítě necítí dobře, poraďte se s jeho lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek CAMILIA
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.
Podobně jako všechny léky však může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK CAMILIA UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém
obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před otevřením sáčku: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Po otevření sáčku: Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl
přípravek chráněn před teplem a světlem, a to nejdéle 6 měsíců.

Po otevření jednodávkového obalu:
Obsah musí být použit okamžitě.
Otevřený jednodávkový obal nesmí být uchováván na pozdější použití.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek CAMILIA obsahuje

Léčivými látkami v jedné dávce (1 ml) jsou:
Chamomilla vulgaris 9 CH ....................................................................................333,3 mg
Phytolacca decandra 5 CH ....................................................................................333,3 mg
Rheum 5 CH ....................................................................................333,3 mg
Pomocnou látkou je čištěná voda.

Jak CAMILIA vypadá a co obsahuje toto balení
CAMILIA je perorální roztok (čirá bezbarvá tekutina) v jednodávkovém obalu o objemu 1 ml
(5 jednodávkových obalů zabalených v 1 sáčku).
Krabička obsahuje 10, 20 nebo 30 jednodávkových obalů.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
Výrobce:
BOIRON, ZAC des Frênes, 1 rue Edouard Buffard, 77144 Montévrain, Francie.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: +420 224 835 090, e-mail:
info@boiron.cz.
Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 8. 2017.

 

Potřebujete poradit?

Související produkty