Celaskon tablety 250mg 30x250mg

Celaskon 250 - tablety s obsahem 250mg vitaminu C.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Zentiva
skladem
49 Kč

Vitamin C obsažený v přípravuku Celaskon tablety 250 mg:

  • je důležitý pro funkci imunitního systému 
  • podporuje připozenozu obranyschopnost organismu

Přípravek Celaskon tablety 250 mg obsahuje 250 mg vitaminu C (kyseliny askorbové). Přípravek Celaskon tablety 250 mg užívají dospělí a děti k prevenci nebo k léčbě stavů nedostatku vitaminu C v organizmu, zejména v období zvýšených nároků (v dětství při růstu, v těhotenství, při kojení, při namáhavé práci, sportu, infekčních nemocech, v rekonvalescenci po infekčních nemocech, těžkých úrazech, popáleninách a rozsáhlých operacích, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků apod.). V kombinaci s jinými antioxidanty (látky působící proti oxidaci) je podáván k omezení škodlivého vlivu volných radikálů (antioxidační působení).

Dětem ve věku 3-6 let se podává Celaskon tablety 250 mg pouze na doporučení lékaře.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a děti starší než 6 let užívají při nedostatku vitaminu C v organizmu obvykle 500 -1 000 mg (2-4 tablety) denně, ke krytí zvýšené potřeby po přechodnou dobu 200-500 mg denně.
Dětem ve věku 3-6 let se může krátkodobě podat 100-200 mg vitaminu C denně.

Celaskon tablety 250 mg je lék k vnitřnímu užití. Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci  a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0078277

EAN: 8594739016378

Farmakoterapeutická skupina: Vitamina, vitagena-Kyselina askorbová (vitamin C) (A11GA01)

sp.zn. sukls223499/2013
Příbalová informace: informace pro pacienta
CELASKON tablety 250 mg
Acidum ascorbicum
Vitamin C
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou vedeny v této příbalové informaci viz bod 4.
- Pokud se do 7-14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit se svým lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Celaskon tablety 250 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon tablety 250 mg užívat
3. Jak se přípravek Celaskon tablety 250 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Celaskon tablety 250 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Celaskon tablety 250 mg a k čemu se používá
Přípravek Celaskon tablety 250 mg obsahuje 250 mg vitaminu C (kyseliny askorbové). Organismus si ho není schopen tvořit sám, proto se musí přijímat v potravě.
Přípravek Celaskon tablety 250 mg užívají dospělí a děti k prevenci nebo k léčbě stavů nedostatku vitaminu C v organizmu, zejména v období zvýšených nároků (v dětství při růstu, v těhotenství, při kojení, při namáhavé práci, sportu, infekčních nemocech, v rekonvalescenci po infekčních nemocech, těžkých úrazech, popáleninách a rozsáhlých operacích, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků apod.).
V kombinaci s jinými antioxidanty (látky působící proti oxidaci) je podáván k omezení škodlivého vlivu volných radikálů (antioxidační působení).
Úloha vitaminu C v organizmu je mnohostranná. Umožňuje činnost různých enzymů v organizmu, je součástí antioxidačního systému. Je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a krevních cév, pro tvorbu některých látek účastnících se přenosu nervových vzruchů mezi nervovými buňkami, pro tvorbu hormonů nadledvin, pro vstřebávání železa z potravy, je rovněž nutný pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.
Mírnější nedostatek se projevuje slabostí, celkovou únavou, bolestí, a otoky dásní a krvácením z nosu.
Závažnější nedostatek způsobuje avitaminózu a anémii.
Pestrá strava, hlavně čerstvé ovoce a zelenina, obvykle obsahuje dostatečné množství vitaminu C.
Dětem ve věku 3-6 let se podává Celaskon tablety 250 mg pouze na doporučení lékaře.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon tablety 250 mg užívat
Neužívejte přípravek Celaskon tablety 250 mg:
- jestliže jste alergický(á) na vitamin C (kyselinu askorbovou) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
O užívání vitaminu C v dávkách vyšších než 1 000 mg informujte lékaře, pokud Vám bude předepisovat jiné léky.
Vitamin C ve vyšších dávkách může ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči, test na okultní krvácení ve stolici aj. Poraďte se proto s lékařem, jak dlouho před laboratorními testy je nutno dávkování vitaminu C snížit nebo jej zcela vysadit.
Zvýšené opatrnosti při užívání vitaminu C je třeba, jestliže jste náchylný(á) k tvorbě oxalátových močových kamenů.
Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon tablety 250 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Při doporučeném dávkování u stavů nedostatku vitaminu C nebo jeho zvýšené potřeby nedochází k ovlivnění účinku jiných léků. O vhodnosti užívání přípravku Celaskonu tablety 250 mg současně s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují rovněž vitamin C, se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy Celaskon tablety 250 mg přechodně užívat. Vitamín C přechází do krve plodu a do mateřského mléka. Vysoké dávky vitaminu C užívané v těhotenství mohou vést u novorozenců k jeho zvýšené potřebě až k projevům jeho nedostatku. Nepřekračujte proto doporučené dávkování.
Přípravek Celaskon tablety 250 mg s jídlem a pitím
Přípravek se užívá nezávisle na jídle a pití.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Přípravek Celaskon tablety 250 mg obsahuje
Přípravek obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110), který může způsobit alergické reakce.
3. Jak se přípravek Celaskon tablety 250 mg užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tablety Celaskon jsou dostupné v síle 100 mg a 250 mg askorbové kyseliny (Celaskon tablety 100 mg, Celaskon tablety 250 mg). Pro dosažení doporučené dávky použijte vhodnou kombinaci přípravků Celaskon tablety 100 mg a Celaskon tablety 250 mg.
Dospělí a děti starší než 6 let užívají při nedostatku vitaminu C v organizmu obvykle 500 -1 000 mg (2-4 tablety) denně, ke krytí zvýšené potřeby po přechodnou dobu 200-500 mg denně.
Dětem ve věku 3-6 let se může krátkodobě podat 100-200 mg vitaminu C denně.
Pro doporučené dávky, které jsou nižší než 250 mg, jsou k dispozici tablety Celaskon 100 mg.
Pro dobré využití v organizmu je vhodnější užívat celkovou denní dávku rozdělenou do několika dílčích dávek za den než celou najednou.
Bez doporučení lékaře je možné přípravek Celaskon tablety 250 mg při doporučeném dávkování užívat po dobu 7 - 14 dní, v případě, že se však vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Přípravek Celaskon tablety 250 mg se má užívat pouze v období nedostatku vitaminu C v organizmu nebo při jeho zvýšené potřebě - viz bod 1. Co je přípravek Celaskon tablety 250 mg a k čemu se používá.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon tablety 250 mg než jste měl(a)
Při dávkování vyšším než 4 tablety denně, a to zejména dlouhodobějším, může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků.
Při jednorázovém předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení, přebytečné množství vitaminu C se vyloučí močí.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon tablety 250 mg ) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1 000 léčených pacientů): nutkání na zvracení*, zvracení*, průjem*, ekzém, kopřivka.
Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): pocit slabosti*, oxalátové močové kameny.
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): hemolytická anémie (chudokrevnost způsobená předčasným zánikem červených krvinek)**, selhání ledvin, astmatický záchvat.***
* při vyšších dávkách (několik gramů denně).
** při velmi vysokých dávkách (desítky gramů denně).
*** u alergických jedinců.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
5. Jak přípravek Celaskon tablety 250 mg uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, vnitřní obal uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Celaskon tablety 250 mg obsahuje
Léčivou látkou je acidum ascorbicum (kyselina askorbová, vitamin C) 250 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, dihydrát dinatrium-edetátu, mastek, natrium-stearyl fumarát, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, hlinitý lak oranžové žluti (E110).
Jak přípravek Celaskon tablety 250 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: mramorované oranžovo-bílé až oranžovo- téměř bílé kulaté ploché tablety s půlící rýhou o průměru 9 mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.
Transparentní lahvička z hnědého skla s bílým HDPE šroubovacím uzávěrem opatřeným desikantem a pojistným proužkem, krabička.
Velikost balení: 30 nebo100 tablet.
Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
19.3.2014

Potřebujete poradit?