Cicaderma mast 30g

Cicaderma - homeopatický léčivý přípravek tradičně používaný při poranění a podráždění kůže.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Boiron
skladem
125 Kč

CICADERMA je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný při poštípání hmyzem, drobných popáleninách, solárním erytému (zčervenání kůže po vystavení se slunečnímu záření), povrchových poraněních malého rozsahu (malé řezné rány, trhliny, praskliny, odřeniny) a při podráždění kůže. Přípravek mohou používat děti od 3 let, mladiství a dospělí. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě Jak se Cicaderma užívá.

Obvykle se po vyčištění poranění nanese mast 1-2x denně na postižené místo. Podle rozsahu poranění kůže je možné postižené místo překrýt obvazem nebo náplastí s polštářkem.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0097947

EAN: 3352712002924

Farmakoterapeutická skupina: HVLP, Homeopatica, Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupin (V11)

sp.zn.sukls168593/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CICADERMA, mast

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však mast CICADERMA musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěla.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je mast CICADERMA a k čemu se používá.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete mast CICADERMA používat. 

3. Jak se mast CICADERMA používá. 

4. Možné nežádoucí účinky.

5 Jak mast CICADERMA uchovávat. 

6. Další informace.

1. CO JE MAST CICADERMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný při poštípání hmyzem, drobných popáleninách, solárním erytému (zčervenání kůže po vystavení se slunečnímu záření), povrchových poraněních malého rozsahu (malé řezné rány, trhliny, praskliny, odřeniny) a při podráždění kůže.

Přípravek mohou používat děti od 3 let, mladiství a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti 

z dlouhodobého použití.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAST 

CICADERMA POUŽÍVAT 

Nepoužívejte mast CICADERMA

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku masti 

CICADERMA.

Zvláštní opatrnosti při užití masti CICADERMA je zapotřebípokud jsou v ošetřované oblasti přítomny známky kožní infekce (např. otok, zarudnutí, hnis v ráně). V takovém případě navštivte lékaře. 

Místa ošetřená mastí CICADERMA nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jinému UV záření (riziko fotosensibilizace).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Není známo.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Kvůli nedostatku údajů se použití přípravku u těhotných a kojících žen nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE MAST CICADERMA POUŽÍVÁ

Kožní podání.

Vždy používejte mast CICADERMA přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se po vyčištění poranění nanese mast 1-2x denně na postižené místo. Podle rozsahu poranění kůže je možné postižené místo překrýt obvazem nebo náplastí s polštářkem. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít mast CICADERMA

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i mast CICADERMA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout kožní reakce.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK MAST CICADERMA UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Mast CICADERMA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co mast CICADERMA obsahuje

100 g masti obsahuje

Extractum herbarum vaselinum pro CICADERMA ..... 97, 0 g

Ledum palustre - tinctura basica a. u. h......................... 1, 5 g 

Pulsatilla vulgaris - tinctura basica a. u. h ...................... 1, 5 g

Složení extraktu:

Calendulae herba recens................................................ 20, 0 g

Hyperici herba recens ................................................... 10, 0 g

Millefolii herba recens................................................... 10, 0 g

Vaselinum album......................................................... 100, 0 g 

Pomocnými látkami jsou vazelína (součást extraktu), ethanol (součást tinktur)

Jak CICADERMA vypadá a co obsahuje toto balení

CICADERMA je mast zabalená v krabičce obsahující tubu o obsahu 30 g.

Držitel rozhodnutí o registraci

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francie

Výrobce:

BOIRON

20 rue de la Libération

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí 

o registraci:

BOIRON CZ, s. r. o.

Pobřežní 3/620

186 00 Praha 8

tel.: 224 835 090

e-mail: info@boiron.czhttp://vpois.boiron.cz

Zkratky uvedené na krabičce: LOT= číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013

Potřebujete poradit?