Excipial U Lipolotio 200ml

Excipial U Lipolotio drm.eml.1x200ml
K ochraně a ošetřování suché až velmi suché kůže.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Galderma
skladem
180 Kč
153 Kč
  • K ochraně a ošetřování suché až velmi suché kůže
  • Normalizuje přirozený lipidový film
  • Na svědivé projevy, atopický ekzém a lupénku/psoriázu
  • Každodenní používání na velké plochy a celé tělo
  • Rychle se vstřebává
  • Ke každodenní aplikaci na celé tělo

Doplňující informace:

Kód SUKL: 0016462

EAN: 7680496200127

Farmakoterapeutická skupina: Dermatologica - UREA (D02AE01)

Urea 40 mg v 1 ml emulze.

Pomocné látky: roztok mléčnanu sodného 60%, kyselina mléčná, pentylenglykol, glycerol- a sorbimakrogolisostearát 3, ester makrogolu, kopolymer methomakrogolu s dodekandiolem, lehký tekutý parafín, střední nasycené triacylglyceroly, dimetikon, myristyl-laktát, parfém, čištěná voda

1
sp.zn. sukls96391/2017
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA
Excipial U Lipolotio 40 mg/ml kožní emulze

Urea
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře, nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 6 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Excipial U Lipolotio a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Excipial U Lipolotio používat
3. Jak se Excipial U Lipolotio používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Excipial U Lipolotio uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE EXCIPIAL U LIPOLOTIO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Excipial U Lipolotio je přípravek určený k ochraně a ošetřování pokožky. Zlepšuje a normalizuje její
stav hydratací a tvorbou přirozeného ochranného filmu z lipidů. Tím vyhlazuje její drsný povrch a
napomáhá jí udržovat si svou elasticitu a odolnost proti vnějším vlivům.
Excipial U Lipolotio je vhodný speciálně pro použití k ochraně a ošetřování velkých ploch citlivé nebo
mírně podrážděné kůže. Přípravek je určený pro suchou až velmi suchou kůži a jako podpůrný
prostředek při kožních onemocněních, jejichž důsledkem je vysušená pokožka. Používá se také při
doplňkové místní léčbě kožních onemocnění silně účinnými kožními přípravky, kterou určí lékař
(např. za dne Excipial U Lipolotio, na noc přípravky s obsahem kortikoidů) a při péči o pokožku při
doléčování kožních onemocnění.
Excipial U Lipolotio mohou používat dospělí, dospívající a děti všech věkových skupin. Přípravek se
může používat i v době těhotenství a v období kojení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EXCIPIAL U
LIPOLOTIO POUŽÍVAT
Nepoužívejte Excipial U Lipolotio

- jestliže jste alergický(á) na močovinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Excipial U Lipolotio se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Excipial U Lipolotio se nemá aplikovat do otevřených ran.
V případě výskytu zarudnutí, pocitu pálení kůže, svědění,vyrážky nebo přecitlivělosti se má používaní
přerušit.

2
Další léčivé přípravky a Excipial U Lipolotio
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Excipial U Lipolotio může zvýšit vstřebávání jiných
přípravků k místnímu podání, zejména přípravků obsahujících kortikosteroidy, dithranolu a 5-
fkuorouracilu.. O současném používání přípravku Excipial U Lipolotio s jinými léčivými přípravky
nanášenými na kůži se poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení
Excipial U Lipolotio se může používat v době těhotenství a v období kojení.
Kojící matky mají před kojením přípravek odstranit z oblasti bradavek.
Přípravek Excipial U Lipolotio používejte v těhotenství a v období kojení vždy podle pokynů svého
lékáře.

3. JAK SE EXCIPIAL U LIPOLOTIO POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se nanáší 2 až 3krát denně na postižená místa. Při kombinaci se
silně účinnými kožními přípravky určí lékař vhodný léčebný postup, který je nutno dodržovat.
Jestliže se do doby 6 týdnů od zahájení léčby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují,
či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s
lékařem. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Excipial U Lipolotio může způsobovat následující nežádoucí účinky:

Vzácné (1 z 10000 až 1 z 1000 pacientů): přecitlivělost
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): zarudnutí, svědění, vyrážka, pocit pálení kůže
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí
účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48,
100 41 Praha 10,
Webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK EXCIPIAL U LIPOLOTIO UCHOVÁVAT
3
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Excipial U Lipolotio obsahuje

- Léčivou látkou je urea.
Jeden ml emulze obsahuje urea 40 mg.

- Pomocnými látkami jsou roztok mléčnanu sodného 60 %, kyselina mléčná, pentylenglykol,
glycerol- a sorbimakrogol-isostearát, ester makrogolu, kopolymer methomakrogolu
s dodekandiolem, lehký tekutý parafin, střední nasycené triacylglyceroly, dimetikon, myristyllaktát, parfém, čištěná voda.

Jak Excipial U Lipolotio vypadá a co obsahuje toto balení
Excipial U Lipolotio je bílá, homogenní, jemně parfémovaná emulze.
Balení obsahuje 200 ml emulze v bílé lahvičce.

Držitel rozhodnutí o registraci
Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Nobelova 28, Bratislava, Slovenská republika
Výrobce
Laboratoires Galderma - Alby sur Cheran
ZI Montdésir, Alby sur Cheran, 74540, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 8. 2017

Potřebujete poradit?

Související produkty

Podobné produkty