Sedalia sirup 200ml

Sedalia - homeopatický léčivý přípravek tradičně užívaný u dětí od 1 roku při přechodné nervozitě a lehkých poruchách spánku.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Boiron
skladem
149 Kč

SEDALIA je homeopatický léčivý přípravek tradičně užívaný u dětí od 1 roku při přechodné nervozitě a lehkých poruchách spánku. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.
V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě Jak se Sedalia užívá.

Obvyklé dávkování přípravku je:

1 dávka 5 ml ráno a večer. Pro odměření uvedené dávky použijte přiloženou odměrku.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0047750

EAN: 3352712002931

Farmakoterapeutická skupina: Homeopatika (česká ATC skupina) (V12)

sp.zn.sukls168748/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SEDALIA

sirup

homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však sirup SEDALIA musíte užívat 

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to 

prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je sirup SEDALIA a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete sirup SEDALIA užívat

3. Jak se sirup SEDALIA užívá 

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak sirup SEDALIA uchovávat 

6. Další informace

1. CO JE SIRUP SEDALIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sirup SEDALIA je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na 

homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, 

který je uveden na obalu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SIRUP SEDALIA

UŽÍVAT

Neužívejte sirup SEDALIA

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku sirupu 

SEDALIA.

Zvláštní opatrnosti při užití sirupu SEDALIA je zapotřebí

Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte 

ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek je určen pro děti starší 1 roku. Nepodávejte dětem mladším 30 měsíců bez porady s lékařem.

Tento přípravek obsahuje pouze malé množství ethanolu, méně než 100 mg v jedné dávce.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá nebo užívalo

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Sirup SEDALIA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách SIRUPU SEDALIA

Sirup SEDALIA obsahuje sacharózu a ethanol.

3. JAK SE SIRUP SEDALIA UŽÍVÁ

Perorální podání.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování přípravku je 1 dávka 5 ml ráno a večer. 

Pro odměření uvedené dávky použijte přiloženou odměrku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i sirup SEDALIA nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím, svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK SIRUP SEDALIA UCHOVÁVAT 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

Sirup SEDALIA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a 

dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků. 

O správném použití přípravku SEDALIA se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, 

lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na 

internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.Co SIRUP SEDALIA obsahuje

Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou:

CHAMOMILLA RECUTITA 9CH ................................................................................. 1,5 g

GELSEMIUM 9CH.......................................................................................................... 1,5 g

HYOSCYAMUS NIGER 9CH ........................................................................................ 1,5 g

KALIUM BROMATUM 9CH......................................................................................... 1,5 g

PASSIFLORA INCARNATA 3DH................................................................................. 1,5 g

DATURA STRAMONIUM 9CH .................................................................................... 1,5 g

Pomocnými látkami jsou sacharóza, ethanol 96 %, kyselina benzoová, karamel a čištěná voda.

Obsah ethanolu 0,4 % (V/V)

Jak sirup SEDALIA vypadá a co obsahuje toto balení

Sirup.

Balení 200 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Výrobce

BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie

Zkratky uvedené na krabičce: LOT = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013

Potřebujete poradit?