Sedatif PC 60 tablet

Sédatif PC - homeopatický léčivý přípravek tradičně užívaný při úzkostných a emočně vypjatých stavech, poruchách spánku.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Boiron
skladem
142 Kč

SÉDATIF PC je homeopatický léčivý přípravek tradičně užívaný při úzkostných a emočně vypjatých stavech, poruchách spánku. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.
V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě Jak se Sédatif PC užívá.

Obvyklé dávkování přípravku je:

Děti a dospělí 1-2 tablety 3x denně: ráno, v poledne a večer. Tablety nechat rozpustit pod jazykem.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0058705

EAN: 3352712001323

Farmakoterapeutická skupina: Homeopatika (česká ATC skupina) (V12)

sp.zn.sukls168748/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SÉDATIF PC, sublingvální tablety 

Homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však SÉDATIF PC musíte užívat pečlivě 

podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je SÉDATIF PC a k čemu se používá.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SÉDATIF PC užívat. 

3. Jak se SÉDATIF PC užívá. 

4. Možné nežádoucí účinky.

5 Jak SÉDATIF PC uchovávat. 

6. Další informace.

1. CO JE SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

SÉDATIF PC je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. 

V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je 

uveden na obalu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SÉDATIF PC UŽÍVAT

Neužívejte SÉDATIF PC

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku SÉDATIF PC je zapotřebí

Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte 

ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

SÉDATIF PC nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku SÉDATIF PC2

Obsahuje monohydrát laktózy.

3. JAK SE SÉDATIF PC UŽÍVÁ

Orální podání.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:

Děti a dospělí:

1-2 tablety 3x denně: ráno, v poledne a večer.

Tablety nechat rozpustit pod jazykem

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i SÉDATIF PC nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

5. JAK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25°C v blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a 

vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte SÉDATIF PC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a 

dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků. 

O správném použití přípravku SÉDATIF PC se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u 

lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na 

internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.

Co přípravek SÉDATIF PC obsahuje

Léčivými látkami jsou:

Aconitum napellus 6 CH

Belladonna 6 CH

Calendula officinalis 6 CH

Chelidonium majus 6 CH3

Abrus precatorius 6 CH

Viburnum opulus 6 CH

Pomocnými látkami jsou:

monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát.

Jak SÉDATIF PC vypadá a co obsahuje toto balení

Sublingvální tablety.

Balení obsahuje 60 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Registrační číslo: 93/696/92-C

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 19.9.2013

Potřebujete poradit?