Septabene sprej 30ml 1.5mg/ml+5.0mg/ml

Septabene 1.5mg/ml+5.0mg/ml orm.spr.sol.1x30ml
Orální sprej dezinfikuje ústa a krk a zmírňuje příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a porucha funkce.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: KRKA
skladem
154 Kč

Přípravek Septabene je protizánětlivý, analgetický a antiseptický léčivý přípravek pro místní orální použití. Orální sprej dezinfikuje ústa a krk a zmírňuje příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a porucha funkce.
Přípravek Septabene se používá k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě:
- podráždění v krku, podráždění úst a dásní,
- při gingivitidě (zánětu dásní), faryngitidě (zánětu hltanu) a laryngitidě (zánětu hrtanu) a
- před a po trhání zubů.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí
Pro jednu dávku stiskněte jednou až dvakrát hlavici spreje. To můžete opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně.
Použití u dětí
Děti starší než 12 let
Pro jednu dávku stiskněte jednou až dvakrát hlavici spreje. To můžete opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně.
Děti od 6 do 12 let
Pro jednu dávku stiskněte jednou hlavici spreje. To můžete opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně.
Přípravek Septabene nesmí být používán u dětí mladších než 6 let.
Nepřekračujte uvedenou dávku.
Pro optimální účinek se nedoporučuje používat přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů.

 


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0206237

EAN: 3838989654832

Charakteristika: Otorhinolaryngologica - Různá jiná krční antiseptika (R02AA20)

Sp. zn. sukls56216/2014
Příbalová informace: informace pro pacienta
Septabene 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml orální sprej, roztok
benzydamini hydrochloridum/cetylpyridinii chloridum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Septabene a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene používat
3. Jak se přípravek Septabene používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Septabene uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Septabene a k čemu se používá
Přípravek Septabene je protizánětlivý, analgetický a antiseptický léčivý přípravek pro místní orální použití. Orální sprej dezinfikuje ústa a krk a zmírňuje příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a porucha funkce.
Přípravek Septabene se používá k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě:
- podráždění v krku, podráždění úst a dásní,
- při gingivitidě (zánětu dásní), faryngitidě (zánětu hltanu) a laryngitidě (zánětu hrtanu) a
- před a po trhání zubů.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene používat
Nepoužívejte přípravek Septabene:
- jestliže jste alergický(á) na benzydamin-hydrochlorid, cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- tento přípravek nemá být používán u dětí ve věku do 6 let, protože tato léková forma není vhodná pro tuto věkovou skupinu.
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Septabene se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Septabene nepoužívejte déle než 7 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře.
Použití lokálních přípravků, a to zejména po dlouhou dobu, může vést k senzibilizaci (vznik přecitlivělosti). V takovém případě je třeba léčbu přerušit.
Přípravek Septabene nesmí být používán v kombinaci s aniontovými látkami, které jsou například obsažené v zubních pastách, a proto se nedoporučuje, aby byl přípravek používán bezprostředně před nebo po čištění zubů.
Je třeba zabránit přímému kontaktu přípravku Septabene s očima.
Přípravek nesmí být vdechován.
Děti a dospívající
Přípravek Septabene nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let, protože orální sprej není vhodný pro použití v této věkové skupině.
Další léčivé přípravky a přípravek Septabene
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Při používání přípravku Septabene neužívejte současně jiná antiseptika.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravek Septabene se během těhotenství nedoporučuje.
Kojení byste měla prodiskutovat se svým lékařem, který rozhodne, zda byste měla přestat kojit nebo ukončit léčbu přípravkem Septabene.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Septabene nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Septabene obsahuje ethanol
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.
3. Jak se přípravek Septabene používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí
Pro jednu dávku stiskněte jednou až dvakrát hlavici spreje. To můžete opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně.
Použití u dětí
Děti starší než 12 let
Pro jednu dávku stiskněte jednou až dvakrát hlavici spreje. To můžete opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně.
Děti od 6 do 12 let
Pro jednu dávku stiskněte jednou hlavici spreje. To můžete opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně.
Přípravek Septabene nesmí být používán u dětí mladších než 6 let.
Nepřekračujte uvedenou dávku.
Pro optimální účinek se nedoporučuje používat přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů.
Způsob podání
Před prvním použitím přípravku Septabene, orálního spreje, zmáčkněte několikrát hlavici spreje, aby se dosáhlo rovnoměrné dávky. Pokud sprej nebyl dlouhou dobu používán (například alespoň po dobu jednoho týdne), zmáčkněte jednou hlavici spreje, aby se dosáhlo rovnoměrné dávky.
Před použitím odstraňte plastové víčko.
Otevřete zeširoka ústa, nasměrujte vstřikovací trysku spreje směrem do krku a 1-2krát zmáčkněte jeho hlavici. Během vstřikování zadržte dech.
Pokud je hlavice spreje zmáčknuta jednou, uvolní se 0,1 ml orálního spreje, roztoku, který obsahuje benzydamini hydrochloridum 0,15 mg a cetylpyridinii chloridum 0,5 mg.
Délka léčby
Nepoužívejte tento léčivý přípravek déle než 7 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře. Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vaše nemoc opakuje, nebo pokud si všimnete jakýchkoli posledních změn v charakteru Vaší nemoci .
Jestliže jste použil(a) více přípravku Septabene, než jste měl(a)
V případě náhodného požití nadměrné dávky tohoto léčivého přípravku ihned informujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Septabene
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):
- reakce z přecitlivělosti,
- kopřivka (urtikarie), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita),
- náhlé, nekontrolované zúžení dýchacích cest v plicích (bronchospasmus).
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
- místní podráždění v dutině ústní, mírný pocit pálení v dutině ústní.
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):
- pálení sliznice dutiny ústní, ztráta citlivosti (znecitlivění) sliznice dutiny ústní.
Obvykle jsou tyto nežádoucí účinky přechodné. Nicméně když se objeví, doporučuje se, abyste se poradil(a) se svým lékařem nebo lékárníkem.
Postupujte podle pokynů v příbalové informaci pro pacienta, snížíte tím riziko nežádoucích účinků.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Septabene uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Po prvním otevření vnitřního obalu má být přípravek spotřebován do 6 měsíců, pokud je skladován při teplotě do 25 °C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Septabene obsahuje
- Léčivými látkami jsou benzydamini hydrochloridum a cetylpyridinii chloridum.
Jeden ml orálního spreje, roztoku obsahuje benzydamini hydrochloridum 1,5 mg a cetylpyridinii chloridum 5 mg.
Jedno vstříknutí obsahuje 0,1 ml orálního spreje, roztoku, který obsahuje benzydamini hydrochloridum 0,15 mg a cetylpyridinii chloridum 0,5 mg.
- Dalšími složkami jsou ethanol (96procentní), glycerol (E422), glyceromakrogol-hydroxystearát, dihydrát sodné soli sacharinu (E954), silice máty peprné, čištěná voda.
Jak přípravek Septabene vypadá a co obsahuje toto balení
Orální sprej, roztok (orální sprej) je čirá, bezbarvá až nažloutlá tekutina.
Přípravek Septabene je dostupný v krabičkách s 30 ml orálního spreje, roztoku, v plastovém obalu na sprej s mechanickým rozprašovačem a víčkem. 30 ml orálního spreje, roztoku je dostačující pro 250 vstřiků.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Název členského státu
Název léčivého přípravku
Bulharsko, Česká republika. Irsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko
Septabene
Estonsko, Rumunsko
Septolete omni
Chorvatsko
Septolete duo
Itálie
Septafar/Septaoro
Maďarsko, Slovenská republika
Septolete extra
Polsko
Septolete ultra
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
29.7.2015

Potřebujete poradit?

Související produkty

Podobné produkty