Stodal sirup 200ml

Stodal - homeopatický léčivý přípravek tradičně používaný na všechny typy kašle.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Boiron
skladem
148 Kč
124 Kč

STODAL je homeopatický léčivý přípravek tradičně používaný na všechny typy kašle. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.
V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě Jak se Stodal užívá.

Obvyklé dávkování přípravku je:

Děti od 2 do 4 let: užívá se ½ čajové lžičky (2,5 ml) 3-5x denně.
Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
Děti od 5 do 11 let: užívá se 1 čajová lžička (5 ml) 3-5x denně.
Dospělí a mladiství od 12 let: užívá se 1 polévková lžíce (15 ml) 3-5x denně.

Přípravek užívejte nejdéle 10 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, poraďte se s lékařem.

Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let. Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0060073

EAN: 3352713100063

Farmakoterapeutická skupina: Homeopatika (česká ATC skupina) (V12)

sp.zn.sukls168593/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

STODAL, sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však STODAL musíte užívat 

pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u 

dětí, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je STODAL a k čemu se používá.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete STODAL užívat. 

3. Jak se STODAL užívá. 

4. Možné nežádoucí účinky.

5 Jak STODAL uchovávat. 

6. Další informace.

1. CO JE STODAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle.

Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let. Děti od 2 do 4 let mohou přípravek 

užívat pouze po poradě s lékařem.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti 

z dlouhodobého použití.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STODAL UŽÍVAT 

Neužívejte STODAL

− jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku 

přípravku

− jestliže trpíte zánětem žaludku

− jestliže máte žaludeční vředy.Zvláštní opatrnosti při užití přípravku STODAL je zapotřebí

v případě nesnášenlivosti některých cukrů, diety s nízkým obsahem cukru nebo u diabetiků, 

neboť tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu.

Tento léčivý přípravek obsahuje 1,74% V/V ethanolu (alkohol).

Užití tohoto přípravku je škodlivé pro alkoholiky. Obsah ethanolu je nutno vzít v úvahu

u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním 

onemocněním, mozkovým onemocněním, poraněním mozku nebo epilepsií.

Pokud se u Vás objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen během užívání přípravku, poraďte se 

s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Není známo.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o používání přípravku u těhotných a kojících žen, a 

protože přípravek obsahuje ethanol, jeho užívání v období těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie na ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Ovlivnění se 

nepředpokládá.

Důležité informace o některých složkách přípravku STODAL

Přípravek obsahuje sacharózu a ethanol.

½ čajové lžičky (2,5 ml) obsahuje 0,0345 g ethanolu a 1,875 g sacharózy.

1 čajová lžička (5 ml) obsahuje 0,069 g ethanolu a 3,75 g sacharózy.

1 polévková lžíce (15 ml) obsahuje 0,206 g ethanolu a 11,25 g sacharózy. Množství alkoholu 

v této dávce odpovídá 2,18 ml vína nebo 5,22 ml piva.

Vzhledem k obsahu ethanolu je přípravek škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem a dále je 

nutno tuto skutečnost vzít v úvahu u dětí, těhotných a kojících žen a vysoce rizikových 

pacientů (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku STODAL je zapotřebí). 

Pokud vám lékař řekl, že trpíte intolerancí (nesnášenlivostí) některých cukrů, poraďte se s ním

předtím, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE STODAL UŽÍVÁ

Vždy užívejte STODAL přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si 

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku je:

Děti od 2 do 4 let: užívá se ½ čajové lžičky (2,5 ml) 3-5x denně.

Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Děti od 5 do 11 let: užívá se 1 čajová lžička (5 ml) 3-5x denně.

Dospělí a mladiství od 12 let: užívá se 1 polévková lžíce (15 ml) 3-5x denně.

Přípravek užívejte nejdéle 10 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u 

dospělých nebo do 3 dnů u dětí, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít STODAL

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 

nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i STODAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.

U citlivých osob se mohou objevit zažívací obtíže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to 

prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK STODAL UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

STODAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 

pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co STODAL obsahuje

Léčivými látkami jsou

Drosera tinktura...........................................................................................................0,95 g

Pulsatilla 6 CH.............................................................................................................0,95 g

Rumex crispus 6 CH....................................................................................................0,95 g

Bryonia 3 CH...............................................................................................................0,95 g

Ipecacuanha 3 CH .......................................................................................................0,95 g

Euspongia officinalis 3 CH .........................................................................................0,95 gSticta pulmonaria 3 CH...............................................................................................0,95 g

Kalii stibii tartras 6 CH ...............................................................................................0,95 g

Myocardium 6 CH.......................................................................................................0,95 g

Dactylopius coccus 3 CH ............................................................................................0,95 g

Balsami tolutani sirupus............................................................................................19,00 g

Polygalae sirupus.......................................................................................................19,00 g

Pomocnými látkami jsou

prostý sirup, karamel, kyselina benzoová, ethanol 96% V/V.

Jak STODAL vypadá a co obsahuje toto balení

STODAL má formu sirupu. Je zabalený v krabičce obsahující lahvičku o objemu 200 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.

Zkratky uvedené na krabičce:

LOT = číslo šarže

EXP = použitelné do

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí 

o registraci:

BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, 

tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz, http://vpois.boiron.cz. 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2013

Potřebujete poradit?