Tantum Verde Lemon orm.pas.20x3mg

Tantum Verde Mint rychle ulevují od bolesti v krku, působí proti zánětu, potlačí bakterie a kvasinky.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Angelini Pharma
skladem
135 Kč

Tantum Verde Mint rychle ulevují od bolesti v krku, působí proti zánětu, potlačí bakterie a kvasinky.

Příjemná citrónová chuť.

Dávkování:
Pastilky je vhodné podávat dospělým a dětem od 6 let až 3 krát denně.
Jedna pastilka se nechá volně rozpustit v ústech.
Pastilky nejsou určeny k polykání nebo kousání.

Léčivou látkou přípravků je benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

 


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0180172

EAN: 8594044141604

Farmakoterapeutická skupina: Otorhinolaryngologica, Benzydamin (A01AD02)

Strana 1
sp.zn.sukls210302/2013
Příbalová informace: informace pro uživatele
TANTUM VERDE MINT
TANTUM VERDE LEMON
Benzydamini hydrochloridum
Pastilky
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon užívat
3. Jak se přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon a k čemu se používá
Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon jsou pastilky určené k pozvolnému rozpuštění v ústech. Léčivá látka benzydamin-hydrochlorid má výrazné protizánětlivé a bolest tlumící účinky. Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí. Pastilky jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku.
Pastilky jsou určeny k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze, zánětech mandlí, aftách apod.
Pastilky je vhodné používat během léčby po ošetření zubů.
Přípravek smí užívat dospělí, dospívající a děti od 6 let.
Pastilky neobsahují cukr, jsou tedy vhodné i pro pacienty s cukrovkou.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon užívat
Neužívejte přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon
- jestliže jste alergický/á na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Strana 2 ( celkem 4)
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud trpíte bronchiálním astmatem, může se u vás vyskytnout bronchospasmus (zúžení průdušek).
Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit.
Další léčivé přípravky a přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Podávání benzydaminu se nedoporučuje u pacientů s přecitlivělostí na kyselinu salicylovou nebo jiná NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky).
Pokud se symptomy onemocnění zhorší, nebo se nezlepší během 3 dnů, nebo se objeví horečka či jiné příznaky, pacient se musí dle vhodnosti poradit se svým lékařem nebo zubařem.
O vhodnosti současného používání pastilek s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině ústní a krku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Údaje o účinku benzydaminu na plodnost nejsou dostupné.
Přípravek by neměl být užíván v období těhotenství a kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.
Přípravky Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon obsahují aspartam a isomalt.
Aspartam (E 951) je zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. Jak se přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle se nechá 1 pastilka pomalu rozpustit v ústech. Pastilky nepolykejte ani nekousejte.
Neurčí-li lékař jinak, užívá se až 3 krát denně.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Celková doba léčby by neměla přesáhnout 7 dnů.
Jestliže jste užil/a více přípravku Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon, než jste měl/a
Dojde-li náhodně k požití větších dávek (zejména u dětí), vyhledejte ihned lékaře. Příznaky předávkování mohou zahrnovat zvýšenou dráždivost, křeče, pocení, poruchu koordinace pohybů, třes, zvracení, poruchy spánku, neklid, optické halucinace (mžitky před očima, barevné nebo bílé plochy).
Náhodné polknutí pastilky není nebezpečné.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Strana 3 ( celkem 4)
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 uživatele ze 100):
- fotosenzitivita (citlivost na světlo)
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 uživatelů z 10 000):
- pálení v ústech nebo sucho v ústech
- hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti)
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 uživatele z 10 000):
- laryngospamus (křečovité uzavření hrtanu, které vede k nedostatečnému přísunu vzduchu do plic)
- angioedém (otok vznikající na různých místech organismu)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
- snížení citlivosti v ústech
- anafylaktická reakce (prudká reakce z přecitlivělosti)
Místní nežádoucí účinky jsou obvykle jen přechodného charakteru a samovolně odezní. Pouze vzácně je zapotřebí je léčit. Mezi účinky benzydaminu patří i účinek místně znecitlivující, který je může někdy doprovázet.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon uchovávat
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Tantum Verde Mint obsahuje
- Léčivou látkou je benzydamin-hydrochlorid.
Strana 4 ( celkem 4)
- Pomocnými látkami jsou: isomalt, aspartam, levomenthol, kyselina citronová, citronové aroma, aroma máty peprné, chinolínová žluť, indigokarmín.
Co přípravek Tantum Verde Lemon obsahuje
- Léčivou látkou je benzydamin-hydrochlorid.
- Pomocnými látkami jsou: isomalt, aspartam, monohydrát kyseliny citronové, citronové aroma, aroma máty peprné, chinolínová žluť, indigokarmín.
Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon vypadá a co obsahuje toto balení
Tantum Verde Mint je ve tvaru zelených hranatých pastilek a Tantum Verde Lemon je ve tvaru žlutozelených hranatých pastilek. Každá pastilka je balena do parafinového papíru. 10 pastilek je baleno v jednom balíčku. Krabička obsahuje 10, 20 nebo 40 pastilek.
Držitel rozhodnutí o registraci
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika
Výrobce
Pierre Fabre Medicament Production, Aignan, Francie
AZ.CHIM.RIUN. Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Ancona, Itálie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.4.2014

Potřebujete poradit?