Vicks SymptoMed complete citrón 10 sáčků

Vicks SymptoMed Complete citrón zmírňuje příznaky chřipky a nachlazení.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Teva
skladem
149 Kč

Vicks  SymptoMed  Complete  citrón  představuje  přípravek,  jehož  užití  vede  ke  zmírnění  příznaků nachlazení a chřipky.
Obsahuje tři léčivé látky:

  • Paracetamol  je  dobře  známé  analgetikum  (lék  proti  bolesti).  Účinkuje  proti  bolestem  a potížím, včetně bolesti hlavy a bolesti v krku a může také snižovat horečku (antipyretikum).
  • Guajfenesin (lék na vykašlávání) snižuje zahlenění, čímž pomáhá mírnit průduškový kašel.
  • Fenylefrin-hydrochlorid (zmírňuje zduření nosní sliznice) snižuje otok v nosních průduších a tak uvolňuje neprůchodnost nosu.

Přípravek  Vicks  SymptoMed  Complete  citrón  byste  měli  užívat  pouze  při  bolesti/nebo  horečce,  při ucpání nosu a průduškovém kašli.

Dávkování: Dospělí a mladiství od 12 let: 1 sáček po 4-6 hodinách. Neužívejte více než 4 sáčky během 24 hodin.
Nepodávejte dětem mladším 12-ti let. Nepřekračujte stanovenou dávku. Neužívejte tento lék současně s alkoholickými nápoji.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0135576

EAN: 5013965927393

Farmakoterapeutická skupina: Analgetica,antipyretica-Jiná léčiva proti nachlazení (R05X)

Sp.zn.sukls104380/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Vicks SymptoMed Complete citrón
Paracetamolum 500 mg, guaifenesinum 200 mg, phenylephrini hydrochloridum10 mg.
Prášek pro přípravu perorálního roztoku.
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  přípravek  Vicks  musíte  užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vicks SymptoMed
Complete citrón užívat
3. Jak se přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN A K ČEMU SE
POUŽÍVÁ
Vicks  SymptoMed  Complete  citrón  představuje  přípravek,  jehož  užití  vede  ke  zmírnění  příznaků
nachlazení a chřipky.
Obsahuje tři léčivé látky:
Paracetamol  je  dobře  známé  analgetikum  (lék  proti  bolesti).  Účinkuje  proti  bolestem  a
potížím, včetně bolesti hlavy a bolesti v krku a může také snižovat horečku (antipyretikum).
Guajfenesin (lék na vykašlávání) snižuje zahlenění, čímž pomáhá mírnit průduškový kašel.
Fenylefrin-hydrochlorid (zmírňuje zduření nosní sliznice) snižuje otok v nosních průduších a
tak uvolňuje neprůchodnost nosu.
Přípravek  Vicks  SymptoMed  Complete  citrón  byste  měli  užívat  pouze  při  bolesti/nebo  horečce,  při
ucpání nosu a průduškovém kašli.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VICKS
SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón jestliže:
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol, guajfenesin, fenylefrin-hydrochlorid nebo na
kteroukoli další složku přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón (viz oddíl 6)
máte srdeční onemocnění
máte vysoký krevní tlak (hypertenzi)
máte problémy s játry nebo závažné onemocnění ledvin
máte zvýšenou činnost štítné žlázy
máte cukrovku
máte glaukom (zvýšený nitrooční tlak) s úzkým komorovým úhlem
máte porfyrii, což je vrozená porucha vyznačující se nadměrně velkým množstvím    pigmentu
v moči
užíváte tricyklická antidepresiva
užíváte beta-blokátory
užíváte  inhibitory  MAO  (monoaminooxidázy)  k  léčbě  deprese  nebo  Parkinsonovy  choroby
nebo jste je užíval(a) během posledních 14 dnů
užíváte léky ke snížení krevního tlaku nebo k léčbě anginy pectoris.
Nedávejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón dětem mladším 12-ti let.
Důležité:  Obsahuje  paracetamol.  Neužívejte  žádné jiné  přípravky  obsahující paracetamol.  V případě
předávkování  vyhledejte  neodkladně  lékaře,  a  to  i  tehdy,  nemáte-li  žádné  potíže,  kvůli  závažnému
poškození jater, které se projevuje s časovým odstupem. Neužívejte jakékoli jiné léky proti chřipce,
nachlazení nebo přípravky proti rýmě.
Než začnete užívat přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem v případě, že:
máte problémy s funkcí jater
u mužů - máte-li zvětšenou prostatu, jelikož může dojít k obtížnějšímu močení
máte-li problémy s krevním oběhem (včetně Raynaudova sy)
máte  přetrvávající  nebo  chronický  kašel,  vyskytující  se  při  kouření,  astmatu,  chronickém
zánětu průdušek nebo rozedmě plic
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Informujte je, že užívate:
léky obsahující paracetamol nebo jiné léky zmenšující ucpání nosu při nachlazení a  chřipce.
Jestliže takové léky užíváte, neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón
inhibitory MAO  (monoaminooxidázy), které se užívají k léčbě  deprese  nebo  Parkinsonovy
choroby.  Pokud  jste  inhibitory  MAO  užívali  v  průběhu  posledních  14  dnů,  neužívejte
přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón,
tricyklická antidepresiva na depresi, jako je amitryptylin nebo imipramin.
léky  na  vysoký  krevní  tlak  (antihypertenziva),  včetně  beta-blokátorů,  nebo  léků  k posílení
srdeční činnosti nebo upravujících abnormální srdeční rytmus (digoxin, lanoxin, digitoxin).
fenothiaziny ( jsou používány buď jako antipsychotické léky k léčbě takových stavů jako je
schizofrenie nebo paranoia, nebo k prevenci vzniku nauzey a zvracení).
léky proti nucení na zvracení (nauzea) a zvracení (jako je metoklopramid nebo domperidon)
léky na zředění krve (antikoagulancia), jako je warfarin a jiné kumarinové preparáty
léky snižující vysokou hladinu cholesterolu (jako kolestyramin)
sedativa (barbituráty)
probenecid nebo AZT (zidovudin)
isoniazid (používaný k prevenci nebo léčbě tuberkulózy)
Užívání přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón s jídlem a pitím
Tento přípravek neužívejte spolu s alkoholickými nápoji.
Těhotenství a kojení
Užívání přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón během těhotenství a v období kojení se
nedoporučuje: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento lék užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento  přípravek  může  vyvolat  závratě  a  zmatenost.  Pokud  má  takový  dopad  na  Vás,  neřiďte  a
neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón
Tento přípravek obsahuje:
Aspartam (E951), zdroj fenylalaninu. Může mít škodlivý účinek u lidí s fenylketonurií.
Sacharosu. Jestliže  Vám  někdy  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte se  s lékařem
dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Sodík (157 mg v jedné dávce). To je nutné vzít v úvahu při dietě s omezením sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UŽÍVÁ
Vždy  užívejte  používejte  přípravek  Vicks  SymptoMed  Complete  citrón  přesně podle  pokynů  svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s nimi.
Dávkování
Tento lék je v prášku, který se rozpouští ve vodě a užívá se jako horký nápoj.
Vysypte prášek ze sáčku do hrnku normální velikosti a zalejte horkou, ale ne vařící vodou (zhruba 250
ml). Nechte zchladnout na teplotu, kdy lze nápoj pít.
Dospělí a mladiství od 12 let:
1 sáček po 4-6 hodinách. Neužívejte více než 4 sáčky během 24 hodin.
Nepodávejte dětem mladším 12-ti let.
Nepřekračujte stanovenou dávku.
Neužívejte tento lék současně s alkoholickými nápoji.
Dlouhodobé užívání tohoto přípravku se nedoporučuje.
Jestliže příznaky přetrvávají déle než 3 dny nebo se zhorší, navštivte lékaře.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón, než jste měl(a)
Při náhodném užití, nebo podání dítěti, vyšší než doporučené dávky,  vyhledejte okamžitě lékařskou
pomoc, i v případě, že se Vy/Vaše  dítě cítíte dobře, a to kvůli riziku závažného poškození jater,
které se projevuje později.
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Vicks  SymptoMed  Complete  citrón  nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne , nebo pokud si všimnete čehokoli neobvyklého,
okamžitě přerušte užívání léku.
Po paracetamolu se může velmi vzácně objevit zánět slinivky břišní (pankreatitis) nebo určité poruchy
krevních buněk (postihují méně než 1 z 10.000 lidí).
Vzácně se mohou objevit alergické reakce, (jako je kožní vyrážka či kopřivka), těžké alergické reakce
(anafylaxe), sípavé dýchání (postihují méně než 1 z 1000, ale ne více než 1 z 10.000 lidí).
Po guajfenesinu byly vzácně zaznamenány bolesti hlavy,  závratě a zažívací potíže jako jsou bolesti
žaludku,  nucení  na  zvracení,  zvracení  a  průjem  (postihují  méně  než  1  z  1000,  ale  ne  více  než  1z
10.000 lidí).
Fenylefrin může vzácně vyvolat bušení srdce (palpitace).
Vzácně se může objevit také vysoký krevní tlak s bolestmi hlavy, závratí a palpitací.
Fenylefrin  může  také  způsobit  potíže  se  spaním  (nespavost),  nervozitu,  třes,  podrážděnost,  únavu,
zmatenost nebo úzkost. Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují méně než 1 z 1000, ale ne více
než 1z 10.000 lidí). Časté jsou po epinefrinu ztráta chuti k jídlu, nauzea nebo zvracení (postihují méně
než 1 z 10, ale ne více než 1z 100 lidí).
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v  závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené
na sáčku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón obsahuje
Jeden  sáček  tohoto  přípravku  obsahuje  jednotlivou  dávku,  složenou  z  léčivých  látek:  500  mg
paracetamolu, 200 mg guajfenesinu a 10 mg fenylefrin-hydrochloridu.
Pomocnými  látkami  jsou:  sacharosa,  kyselina  citronová,  kyselina  vinná,  natrium-cyklamát,
natriumcitrát,  aspartam  (E951),  draselná  sůl  acesulfamu,  mentholové  aroma  v  prášku,  citronové
aroma, citronové aroma v prášku, chinolinová žluť (E104). Viz konec oddílu 2.
Jak přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón vypadá a co obsahuje toto balení
Vicks  SymptoMed  Complete  citrón  je  bělavý  prášek,  který  je  balen  do  laminovaných  sáčků,
vložených do krabičky. Přípravek je dostupný v krabičkách s 5 nebo 10 sáčky.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Procter & Gamble GmbH,
Sulzbacher Strasse 40-50
D-65824
Schwalbach am Taunus
Německo
Výrobce
Wrafton Laboratories Limited
Braunton,
Devon,
EX33 2DL
Velká Británie.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 2.9.2013

Potřebujete poradit?